پاییز شده اما دل من زمستان را سپری می کند.

یخبندانی سرد و طولانی، برگی بر سینه درختان باقی نمانده و گلی نیست که پژمرده نشده باشد. آسمان اینجا پر شده از ابر اما بارانی نیست که تن خشک آن را سیراب کند. اینجاست که باید باور کرد « هوا بس ناجوانمردانه سرد است» .

پاییزی که هر روزش عاشقانه بود و صدای قدمهایش سرمستت می کرد پاییزی که رنگ برگهایش را با رنگ آرزوهایت رنگ می زد، پاییزی که صدای پای عابران بر روی برگهایش زیباترین نوای دل بود این روزها از زمستان وحشتناک تر شده است.

/ 1 نظر / 50 بازدید
مها

ســــ ـــ ـــخت است... سخت است درک کردن دخــــ ـــــتری که غــ ـــم هایـــــ ـش را خودش میـــ ــداند و دلش ... که همه تنـــ ـــــ ـــــها لبــــخـــندهایش را میبینند ؛ که حســــ ــــــ ـــــرت میـــــخورند بـــخاطر شاد بودنــــ ــــ ـــش ... بخاطر خنده هایـــــــ ــــــــ ــــش ... ... و هیــــــ ـــــــــ ــــــچکس جز همان دختـــــ ـــــر نمیــ ـــداند چقدر تنهاســ ـــــت ... که چقدر میـــــــــ ـــــــ ـــــترسد ... از باخـــــــــ ــــــــتن ... از اعتــــ ــــــ ــــــمادِ بی حاصلش ... از یــــــ ـــــــــ ــــــخ زدن احساس و قلبــــــ ـــــــ ــــش ... از زندگــــــ ـــــــــــ ــــــی